Порядок денний загальних зборів акціонерів 2017 р
Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРТІ»
(код за ЄДРПОУ: 00152359, місцезнаходження:71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, буд. 2/40),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 07 квітня2017 року о 15:00 годині за адресою: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, буд. 2/40, 3-ий поверх, актовий зал №1.

Перелік питань проекту ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
 3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламентузборів).
 4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.
 6. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2016 рік та їх затвердження.
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
 9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2016 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2017 році.
 10. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
 11. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів правління, Ревізора Товариства.
 12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами правління, Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з Головою та членами правління, Ревізором Товариства.
 13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:
 1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Третьякова М. Л., член лічильної комісії Марусова Н.І.; член лічильної комісії Капустіна Л.М.
 2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.
 3. Обрати Головою зборів Савченко С.І., Секретарем зборів Савченко О. С. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин;

Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин;
Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин;
Збори провести без перерви.
 1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
 2. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.
 3. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік.
 4. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
 5. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік: весь прибуток, отриманий за результатами 2015 року, направити на розвиток і вдосконалення виробничих потужностей.
 6. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2016 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2017 році.
 7. Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:
закупівля сировини, обладнання (сукупна гранична вартість 300 млн.грн.); реалізація готової продукції(сукупна гранична вартість 300 млн. грн.).

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства.

 1. Припинити повноваження Голови правління: Шепель Анатолій Степанович, членів правління: Дулiн Артем Васильович, Карпова Оксана Володимирівна, Савченко Олексій Сергійович, Савченко ОлександрСергійович, Бавикіна Ольга Володимирівна, Ревізора: Циндра Олена Федорівна. Обрати правління у наступному складі: Голова правління Савченко Олексій Сергійович, члени правління Савченко Олександр Сергійович, Бавикіна Ольга Володимирівна, Карпова Оксана Володимирівна, Саакян Ігор Сергійович, Дурнєв Артур Артурович, Джачвадзе Гия. Обрати Ревізором Товариства: Борзілову Оксану Григорівну.
 2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами правління, Ревізором Товариства. Встановити розмір винагороди Голови та членів правління відповідно до штатного розкладу, Ревізору винагороду не сплачувати. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами правління та Ревізором — Голову наглядової ради.
 3. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Надати повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації Голові правління Товариства.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 14.00 до 14.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 03.04.2017 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, буд. 2/40, 3-ий поверх, актовий зал №1, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами

— Член правління Карпова Оксана Володимирiвна. Телефон для довідок: + 38 (06153) 4-08-48.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.berti.com.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показникаПеріод
Звітний
Попередній
Усього активів67807
50341
Основні засоби10288
8950
Довгострокові фінансові інвестиції0
0
Запаси15054
9467
Сумарна дебіторська заборгованість39730
22139
Грошові кошти та їх еквіваленти1107
8642
Нерозподілений прибуток12894
9042
Власний капітал17339
13487
Статутний капітал539
539
Довгострокові зобов’язання0
0
Поточні зобов’язання50468
36854
Чистий прибуток (збиток)2317
896
Середньорічна кількість акцій (шт.)10781
10781
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)0
0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій0
0
протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)143
132

Наглядова рада ПРАТ «БЕРТІ»

Поделиться в соц. сетях:

128

Контактная информация

Украина, 71111,

Запорожская обл., Бердянск,

ул.Франко-Новороссийская, 2/40

(050) 472 - 68 - 98

(06153) 4 - 08 - 48

info@berti.com.ua

Страница завода в

Страница завода в


География поставок

География поставок Берти
Оценка качества обслуживания

Оставить заявку