Інформація щодо загальних зборів акціонерів 2014 р.

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРТІ»

(код за ЄДРПОУ: 00152359, місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, буд. 2/40),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 08 квітня 2014 року о 15:00 годині за адресою: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, буд. 2/40, 3-ий поверх, актовий зал №1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
 2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження.
 3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та його затвердження.
 4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та їх затвердження.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
 7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
 8. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році.
 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової Ради і ревізійної комісії Товариства.
 10. Обрання членів ревізійної комісії, наглядової ради Товариства.
 11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами ревізійної комісії, наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з Головою та членами ревізійної комісії, наглядової ради.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 14.00 до 14.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 02.04.2014 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, буд. 2/40, 3-ий поверх, актовий зал №1, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Член правління, головний бухгалтер Бавикіна Ольга Володимирівна.

Телефон для довідок: + 38 (06153) 4-08-48.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показникаПеріод
Звітний 2013 р.Попередній 2012 р.
Усього активів2587525507
Основні засоби53965629
Довгострокові фінансові інвестиції00
Запаси89857188
Сумарна дебіторська заборгованність65109850
Грошові кошти та їх еквіваленти2660757
Нерозподіленний прибуток39490
Власний капітал83944445
Статутний капітал539539
Довгострокові забов`язання2188
Поточні забов`язання1748118874
Чистий прибуток (збиток)39491415
Середньорічна кількість акцій (шт.)1078110781
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)00
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду00
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)123112

Наглядова рада ПРАТ «БЕРТІ»

Поделиться в соц. сетях:

128

Контактная информация

Украина, 71111,

Запорожская обл., Бердянск,

ул.Франко-Новороссийская, 2/40

(050) 472 - 68 - 98

(06153) 4 - 08 - 48

info@berti.com.ua

Страница завода в

Страница завода в


География поставок

География поставок Берти
Оценка качества обслуживания

Оставить заявку