Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «БЕРТІ» 2013 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРТІ»

(код за ЄДРПОУ: 00152359, місцезнаходження: Україна, 71111, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, буд. 2/40),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «БЕРТІ», які відбудуться 26 березня 2013 року о 15:00 годині за адресою: Україна, 71111, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, буд. 2/40 (3 поверх, актовий зал №1).

ПОРЯДОК ДЕНИИЙ:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
2. Розгляд звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «БЕРТІ» за 2012 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «БЕРТІ» за 2012 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу збитку Товариства за 2012р.
7. Затвердження програми фінансово-господарської діяльності ПРАТ «БЕРТІ» на 2013 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
9. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу правління ПРАТ «БЕРТІ» та обрання нового складу Правління Товариства.
11. Затвердження умов договорів, які укладатимуться з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з з головою та членами правління.

Реєстрація учасників буде проводитись у день проведення зборів з 14.00 до 14.45 год. за адресою: Україна, 71111, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, буд. 2/40 (прохідна ПРАТ«БЕРТІ»). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 20.03.2013р. на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: Україна, 71111, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, буд. 2/40, приймальня №1, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — головний бухгалтер, член правління — Бавикіна Ольга Володимирівна.
Телефон для довідок: + 38 (06153) 4-08-48.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показникаПеріод
Звітний

2012 р.

Попередній

2011 р.

Усього активів2550712758
Основні засоби56295363
Довгострокові фінансові інвестиції00
Запаси42233172
Сумарна дебіторська заборгованість96933085
Грошові кошти та їх еквіваленти75798
Нерозподілений прибуток684684
Власний капітал44453030
Статутний капітал539539
Довгострокові зобов’язання21882555
Поточні зобов’язання188747173
Чистий прибуток (збиток)1962-1441
Середньорічна кількість акцій (штук)1078110781
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (штук)00
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду00
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)112111

Наглядова рада ПРАТ «БЕРТІ»

Поделиться в соц. сетях:

128

Контактная информация

Украина, 71111,

Запорожская обл., Бердянск,

ул.Франко-Новороссийская, 2/40

(050) 472 - 68 - 98

(06153) 4 - 08 - 48

info@berti.com.ua

Страница завода в

Страница завода в


География поставок

География поставок Берти
Оценка качества обслуживания

Оставить заявку