Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «БЕРТІ» 2013 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРТІ»

(код за ЄДРПОУ: 00152359, місцезнаходження: Україна, 71111, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, буд. 2/40),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «БЕРТІ», які відбудуться 26 березня 2013 року о 15:00 годині за адресою: Україна, 71111, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, буд. 2/40 (3 поверх, актовий зал №1).

ПОРЯДОК ДЕНИИЙ:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
2. Розгляд звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «БЕРТІ» за 2012 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «БЕРТІ» за 2012 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу збитку Товариства за 2012р.
7. Затвердження програми фінансово-господарської діяльності ПРАТ «БЕРТІ» на 2013 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
9. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу правління ПРАТ «БЕРТІ» та обрання нового складу Правління Товариства.
11. Затвердження умов договорів, які укладатимуться з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з з головою та членами правління.

Реєстрація учасників буде проводитись у день проведення зборів з 14.00 до 14.45 год. за адресою: Україна, 71111, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, буд. 2/40 (прохідна ПРАТ«БЕРТІ»). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 20.03.2013р. на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: Україна, 71111, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, буд. 2/40, приймальня №1, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — головний бухгалтер, член правління — Бавикіна Ольга Володимирівна.
Телефон для довідок: + 38 (06153) 4-08-48.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний

2012 р.

Попередній

2011 р.

Усього активів 25507 12758
Основні засоби 5629 5363
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4223 3172
Сумарна дебіторська заборгованість 9693 3085
Грошові кошти та їх еквіваленти 757 98
Нерозподілений прибуток 684 684
Власний капітал 4445 3030
Статутний капітал 539 539
Довгострокові зобов’язання 2188 2555
Поточні зобов’язання 18874 7173
Чистий прибуток (збиток) 1962 -1441
Середньорічна кількість акцій (штук) 10781 10781
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (штук) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 112 111

Наглядова рада ПРАТ «БЕРТІ»

Поделиться в соц. сетях:

128

Контактная информация

Украина, 71111,

Запорожская обл., Бердянск,

ул.Франко-Новороссийская, 2/40

(050) 472 - 68 - 98

(06153) 4 - 08 - 48

info@berti.com.ua

Страница завода в

Страница завода в


География поставок

География поставок Берти
Оценка качества обслуживания

Оставить заявку

Free WordPress Themes, Free Android Games