Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 13 квітня 2020 року (повідомлення та ЕЦП)

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРТІ»
код за ЄДРПОУ: 00152359, місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, будинок 2/40) (далі — Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 13 квітня 2020 року о 15.00 годині за адресою: 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, будинок 2/40, 3 поверх, актовий зал №1.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Третьякова М.Л., член лічильної комісії Марусова Н.І. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Савченко С.І., Секретарем зборів Бавикіну О.В. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.

Питання 3. Розгляд звіту Виконавчого органу  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити звіт  Виконавчого органу  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку  Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік:

весь прибуток, отриманий за результатами 2019 року, направити на розвиток і вдосконалення виробничих потужностей.

Питання 8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством в особі Голови правління Савченко Олександра Сергійовича протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством в особі Голови правління Савченко Олександра Сергійовича протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1. Закупівля сировини, обладнання граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 (триста мільйонів) грн;

2. Реалізація готової продукції  граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 (триста мільйонів) грн;

3.Укладення кредитних договорів, договорів факторингу, договорів застави, іпотеки, поруки з Банком    граничною сукупною вартістю не більше ніж 300 000 000,00 (триста мільйонів) грн. Зазначені    дії вчиняються на власний розсуд Голови правління Савченко Олександра Сергійовича без необхідності     отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів та інших органів     Товариства. 

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства.

Питання 9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2019 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2020 році.

Проект рішення: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2019 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2020 році.

Питання 10. Про внесення зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі про засновників (учасників) Товариства.

Проект рішення: Внести  зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі про засновників (учасників) Товариства, а саме:

— Виключити з Переліку засновників (учасників)

                Корнієнко Миколу Олексійовича, індекс 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, Жуковського, будинок 44, квартира 2, розмір внеску до статутного фонду – 3050,00 грн.;

                Чикалова Анатолія Олександровича, індекс 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, Гайдара, будинок 4, квартира 126, розмір внеску до статутного фонду – 2650,00 грн.;

                Рубан Світлану Сергіївну, індекс 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, Морозова, будинок 5, квартира 30, розмір внеску до статутного фонду – 2200,00 грн.;

                Смирного Петра Олександровича, індекс 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, Курортна, будинок 26, розмір внеску до статутного фонду – 2250,00 грн.;

                Московець Володимира Михайловича, індекс 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, Лієпайська, будинок 19, квартира 69, розмір внеску до статутного фонду – 2700,00 грн.;

                Савченко Сергія Івановича, індекс 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, Леніна, будинок 28/16, квартира 33, розмір внеску до статутного фонду – 422500,00 грн.;

                Степаненко Івана Миколайовича, індекс 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, Ялтинська, будинок 50, квартира 29, розмір внеску до статутного фонду – 6100,00 грн.;

                Інші акціонери, індекс 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ,  розмір внеску до статутного фонду – 97600,00 грн.;

 — Визначити наступний Перелік засновників (учасників):

 Савченко Сергій Іванович, місце проживання: індекс 71111, Україна, Запорізька обл., місто Бердянськ, вулиця Дружби, будинок 2  розмір внеску до статутного фонду 422500,00 грн.;

Інші акціонери, індекс 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, розмір внеску до статутного фонду 116550,00 грн.

Питання 11.  Про внесення зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі про кінцевого бенефіціарного власника  (контролера) юридичної особи.

Проект рішення:  Внести  зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі  про кінцевого бенефіціарного власника  (контролера) юридичної особи, що стосуються місця проживання та розміру внеску до статутного фонду, а саме:  Савченко Сергій Іванович, місце проживання: індекс 71111, Україна, Запорізька обл., місто Бердянськ, вулиця Дружби, будинок 2,  розмір внеску до статутного фонду 422500,00 грн.

Питання 12. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Борзілової Оксани Григорівни та обрати Бурдун Ірину Євгенівну на посаду Ревізора Товариства.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 14.00 до 14.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 07.04.2020 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково – довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою:  71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, будинок 2/40, 3 поверх, актовий зал №1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова правління Савченко Олександр Сергійович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (06153) 4-08-48.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://berti.com.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 10781  штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 8450 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника Період
Звітний, 2019 р. Попередній, 2018 р.
Усього активів 68573 62859
Основні засоби (за залишковою вартістю) 18016 10323
Запаси 18849 22054
Сумарна дебіторська заборгованість 26280 28661
Гроші та їх еквіваленти 2706 1451
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 22309 18696
Власний капітал 26754 23141
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 539 539
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення 41819 39718
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 3621 2409
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10781 10781
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 336 223

Кваліфікований електронний підпис

Поделиться в соц. сетях:

128

Контактная информация

Украина, 71111,

Запорожская обл., Бердянск,

ул.Франко-Новороссийская, 2/40

(050) 472 - 68 - 98

(06153) 4 - 08 - 48

info@berti.com.ua

Страница завода в

Страница завода в


География поставок

География поставок Берти
Оценка качества обслуживания

Оставить заявку